Category: Islam

Ajaran Agama Islam

” Islam” dalam bahasa Arab merupakan wujud kata barang inifinitf kuadri- literal( maṣdar rubā‘ī). Wujud kata kerja perfek aktif triliteralnya( fi‘ l māḍiṡulaṡī mabnī ma‘ lūm) merupakan salima(سلم,” selamat”). Makna…